Miłość Wiadomości branżowe

Prosumenci w poszukiwaniu przycisku ?wy??cz?. Euro RSCG Sensors przedstawia najnowszy Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie?

Zaawansowane technologie dawno ju? przesta?y pe?ni? funkcje wy??cznie u?ytkowe. Jak pokazuj? wyniki globalnego Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie? przedstawionego przez Euro RSCG Sensors, pomimo ?e uwa?amy rozwój technologiczny za g?ówn? przyczyn? rosn?cego tempa ?ycia, zaniku prywatno?ci i bezpo?rednich kontaktów mi?dzyludzkich, doceniamy pozytywny wp?yw ?bycia online? na ?ycie towarzyskie i nie potrafimy wyobrazi? sobie funkcjonowania bez ?wszechobecnej ??czno?ci?.

Jak pokazuj? wyniki najnowszego globalnego raportu Prosumer Report: ?Cyfrowe ?ycie? przedstawionego przez Euro RSCG Sensors, Polacy, pomimo ?e coraz cz??ciej korzystaj? z technologicznych udogodnie?, postrzegaj? je jednocze?nie jako g?ównego winowajc? rosn?cego tempa ?ycia.

Wszechobecna ??czno??

Badani (53% prosumentów i 45% konsumentów) czuj? si? zm?czeni nadmiarem technologii, a ponad po?owa narzeka na ogrom nap?ywaj?cych zewsz?d informacji oraz na ci?g?e ?zabieganie?, przez które brakuje im czasu na czerpnie rado?ci z codziennego ?ycia. Jednocze?nie badani nie potrafi? wyobrazi? sobie, jak mogliby stawi? czo?o wyzwaniom dnia codziennego bez dost?pu do tych nowoczesnych udogodnie?, doceniaj?c na przyk?ad obecno?? w mediach spo?eczno?ciowych - a? 75% prosumentów i 41% przeci?tnych konsumentów uwa?a, ?e obecno?? w social media czyni ich lepiej poinformowanymi.

Okradzeni z prywatno?ci

Obecno?? online sprawia te?, ?e Polacy czuj? si? mniej zadowoleni ze swojego ?ycia; obserwuj?c znajomych zazdroszcz? im tego, jak ?yj?. Badani uwa?aj? te?, ?e rozwój technologii mo?e prowadzi? do zaniku prywatno?ci ? 32% respondentów (w tym 30% prosumentów i 32% przeci?tnych konsumentów) przyznaje, ?e przynajmniej raz ?a?owali zamieszczenia w sieci poufnych informacji o sobie i jest zdania, ?e powinni?my w wi?kszym stopniu chroni? nasz? prywatno??.

?ycie towarzyskie

Jednocze?nie prawie po?owa prosumentów i 1/3 przeci?tnych konsumentów uwa?a, ?e obecno?? online pozytywnie wp?ywa na ich ?ycie towarzyskie. A? 70% prosumentów i 60% konsumentów podkre?la, ?e dzi?ki sieci mog? by? w sta?ym kontakcie z rodzin? i przyjació?mi nawet wtedy, gdy mieszkaj? daleko. Z drugiej strony jednak wi?kszo?? z nich (91% prosumentów i 82% przeci?tnych konsumentów) niepokoi si? o zanik bezpo?rednich kontaktów mi?dzyludzkich, które mog? by? wynikiem obecno?ci w mediach spo?eczno?ciowych.

 ?W obliczu ?wszechobecnej ??czno?ci? wyzwaniem staje si? planowanie dzia?a? marketingowych w sposób, który pozwoli?by konsumentom zachowa? cenne dla nich ?elementy przesz?o?ci? przy jednoczesnym korzystaniu z narz?dzi oferowanych przez wspó?czesny ?wiat. Ju? teraz na rynku zauwa?alne s? tendencje do zestawiania ze sob? ?starych? i ?nowych? elementów, jak np.: dodawanie tradycyjnych, skórzanych etui na najnowsze smartfony. Ca?y czas jednak jest to istotny obszar, z potencja?em do zagospodarowania. Docenione zostan? korporacje, które b?d? planowa? swoje dzia?ania w umiej?tny sposób, pomagaj?c konsumentom odnale?? balans - mówi Dominika Nawrocka, Associate Director Euro RSCG Sensors.

W trosce o zrównowa?ony rozwój

Poza wp?ywem na ?ycie osobiste, badani zwracaj? te? uwag? na konsekwencje, jakie rozwój technologii mo?e mie? na warunki ?ycia na Ziemi ? 45% nie potrafi jednak jednoznacznie okre?li?, czy nowe technologie uczyni? nasze ?ycie lepszym czy gorszym, mówi?c, ?e na ocen? jest jeszcze za wcze?nie. W?ród prosumentów panuje przekonanie, ?e w d?u?szej perspektywie nasze ?rabunkowe? podej?cie do ?ycia i ?wiata nie zapewni zrównowa?onego rozwoju. A? 90% prosumentów i 82% konsumentów obawia si? destrukcyjnego wp?ywu post?pu technologicznego na ?rodowisko i zmiany klimatyczne, a 86% prosumentów i 81% konsumentów obawia si?, ?e zabraknie naturalnych ?róde? energii. D???c do zrównowa?onego rozwoju, badani zwracaj? te? coraz wi?ksz? uwag? na to, jaki wp?yw na ?rodowisko i spo?eczno?? maj? kupowane przez nich produkty, prawie ? z nich jest zadowolona z redukcji ilo?ci produkowanych przez siebie odpadów.

O badaniu

Prosumer Report to seria publikacji firmy Euro RSCG Worldwide. Stanowi? one element globalnej inicjatywy dzielenia si? wiedz? i informacjami, w tym wynikami naszych w?asnych bada? prowadzonych w ramach sieci agencji grupy Euro RSCG i firm b?d?cych odbiorcami jej us?ug.

Badanie Prosumer Report ?Cyfrowe ?ycie? zosta?o przeprowadzone wspólnie z firm? Market Probe International w?ród 7213 doros?ych w 19 krajach, reprezentuj?cych populacj? 3,6 miliarda ludzi. W Polsce badaniem zosta?o obj?tych 503 respondentów, zarówno kobiet jak i m??czyzn, powy?ej 18. roku ?ycia. Badanie zosta?o przeprowadzone metod? CAWI latem 2011 roku.

O Euro RSCG Sensors

Euro RSCG Sensors to najwi?ksza w Polsce sieciowa agencja public relations. Nale?y do holdingu HAVAS Worldwide. Oferuje kompleksowe us?ugi konsultingowe w obszarach komunikacji korporacyjnej, finansowej, kryzysowej, public affairs, zarz?dzania relacjami ze spo?eczno?ciami oraz komunikacji marketingowej. Zespó? Euro RSCG Sensors liczy ponad 40 konsultantów z wiedz? i do?wiadczeniem z poszczególnych sektorów gospodarki. Firma nale?y do polskiego Zwi?zku Firm Public Relations.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy