Miłość Wiadomości branżowe

Ca?a prawda o piwie

Po otwarciu butelki mo?e spotka? nas du?y zawód, kiedy z?ocisty trunek oka?e si? jedynie gazowanym napojem alkoholowym. Wielbiciele piwa grzmi? na forach i maj? du?o racji, poniewa? bardzo cz?sto, piwo dost?pne na rynku z prawdziwym piwem

Po otwarciu butelki mo?e spotka? nas du?y zawód, kiedy z?ocisty trunek oka?e si? jedynie gazowanym napojem alkoholowym. Wielbiciele piwa grzmi? na forach i maj? du?o racji, poniewa? bardzo cz?sto, piwo dost?pne na rynku z prawdziwym piwem wspóln? ma tylko nazw?. Piwowarzy Browaru Amber informuj?, na co zwróci? uwag? kupuj?c piwo.

„Porównanie smaku piwa naturalnego z piwem masowym, koncernowym to tak, jakby porównywa? smak ?wie?ego, wyci?ni?tego przed chwil? soku z sokiem w kartonie” – mówi? pracownicy Browaru Amber.

Wielkie koncerny wydaj? ogromne kwoty na kampanie reklamowe odwo?uj?ce si? do argumentów jako?ciowych, sugeruj?c nawet dojrzewanie w drewnianych beczkach. W rzeczywisto?ci nawet kilka marek piwa powstaje z jednego, identycznego koncentratu. Ta metoda nazywa si? HGB (high gravity brewing) i sprowadza si? do produkcji koncentratu, rozwadnianego w momencie rozlewu do butelek, w zale?no?ci od marki piwa. Produkcja przemys?owa bardzo cz?sto oparta jest na substytutach s?odu, na przyk?ad du?o ta?szym od s?odu j?czmiennego grysie kukurydzianym. By obni?y? koszty produkcji  stosuje si? równie? syrop glukozowy. Tym nie chwal? si? koncerny. Dlatego warto czyta? etykiety.

Z czego powstaje prawdziwe piwo? Do uwarzenia klasycznego piwa wystarcz? cztery sk?adniki: s?ód j?czmienny, chmiel, woda i dro?d?e. Do niektórych gatunków dodaje si? inne s?ody: jasne lub ciemne. Stosuje si? te? ró?ne odmiany chmielu, najcz??ciej aromatyczny lub goryczkowy. Takie w?a?nie informacje powinni?my znale?? na etykiecie.

„Piwa Browaru Amber swoj? wyj?tkowo?? czerpi? ze szlachetno?ci sk?adników. My nie stosujemy ?adnych ta?szych zamienników i przemys?owej metody high gravity brewing. Ka?dy gatunek piwa warzony jest w osobnej kadzi. To tradycyjny, wymagaj?cy cierpliwo?ci proces” – mówi Roman Kotlewski, piwowar Browaru Amber.

Wartym podkre?lenia jest fakt, ?e Browar Amber, jako jeden z niewielu posiada w?asn? stacj? propagacji dro?d?y. Do warzenia piwa, w zale?no?ci od gatunku, u?ywa si? szczepów dolnej lub górnej fermentacji. W wi?kszo?? klasycznych lagerów (np. Amber Naturalny, Z?ote Lwy, Piwo ?ywe), które s? ulubionym gatunkiem Polaków, stosuje si? dro?d?e dolnej fermentacji. Przyk?adem piwa, w którym zastosowano fermentacj? górn? jest Pszeniczniak.

Jak powstaje piwo w Browarze Amber?  Przede wszystkim warzone jest zgodnie z rytmem natury. Ka?dy proces trwa tyle ile powinien. Najpierw j?czmie? przez kilka miesi?cy ro?nie i dojrzewa, potem przez kilkadziesi?t dni jest sezonowany, czyli przechowywany w odpowiednich warunkach, dopiero wtedy trafia do s?odowni, gdzie po 5 dniach moczenia i suszenia z ziaren uwalniaj? si? sk?adniki niezb?dne do produkcji piwa. Po zmieleniu w browarnym m?ynie, rozdrobniony s?ód zalewa si? ciep?? wod?. Powsta?? esencj? warzy si? (gotuje) z dodatkiem ró?nych rodzajów chmielu, a  po sch?odzeniu zaszczepia dro?d?ami. Wtedy nadchodzi czas na fermentacj? i nawet kilkutygodniowe, powolne dojrzewanie, podczas którego wykszta?ca si? pe?nia smaku, która zachwyca piwoszy.

Dzi?ki produkcji z zachowaniem Tradycyjnej Metody Warzenia wszystkie marki Browaru Amber posiadaj? t? wyj?tkowo??, która je wyró?nia na rynku spo?ród piw masowych, które sprzedawane s? dzi?ki bud?etom reklamowym i szerokiej dost?pno?ci.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy