Miłość Wiadomości branżowe

Samsung MV900F ? doskona?e uj?cia z ka?dej perspektywy oraz szybkie udost?pnianie zdj?? przez Wi-Fi

Samsung Electronics Co., Ltd., ?wiatowy lider w dziedzinie mediów cyfrowych i rozwi?za? integruj?cych technologie cyfrowe, zapowiedzia? wprowadzenie aparatu MV900F, najnowszego przedstawiciela rodziny aparatów SMART FOTO z obs?ug? Wi-Fi. Podobnie jak jego popularny poprzednik (model Samsung MV800), MV900F równie? jest wyposa?ony w innowacyjny ekran odchylany o 180 stopni, który umo?liwia wykonywanie kreatywnych uj?? z dowolnego k?ta i w ka?dych warunkach. Aparat umo?liwia tak?e bezprzewodowe przesy?anie zdj?? do innych urz?dze?.

Obiektyw o jasno?ci F2,5 i matryca BSI CMOS o rozdzielczo?ci 16,3 megapikseli zapewniaj? bardzo dobr? jako?? obrazu nawet w s?abym ?wietle, a ogniskowa 25 mm poszerza pole widzenia. Kombinacja nieprzeci?tnego wzornictwa, kreatywnych funkcji i ??czno?ci bezprzewodowej gwarantuje, ?e ka?dy u?ytkownik aparatu MV900F b?dzie mie? satysfakcj? z posiadania takiego aparatu.

?MV900F to ?wiadectwo nacisku, jaki Samsung k?adzie na tworzenie produktów pozwalaj?cych u?ytkownikowi wyrazi? swoj? osobowo??, wyposa?onych w kreatywne funkcje, które gwarantuj?, ?e ka?da fotografia b?dzie warta udost?pnienia ? powiedzia? Sun Hong Lim, wiceprezes i dyrektor ds. sprzeda?y i marketingu, Digital Imaging Business, Samsung Electronics. ? Nasz unikatowy, odchylany ekran w po??czeniu z najnowocze?niejsz? technologi? SMART FOTO umo?liwia robienie doskona?ych zdj?? z ka?dego k?ta i udost?pnianie ich w dowolnej chwili.?.

Innowacyjne funkcje do robienia zdj?? grupowych i autoportretów

Dzi?ki odchylanemu o 180 stopni ekranowi o przek?tnej 3,3 cala, aparat MV900F pozwala ?atwo kadrowa? uj?cia z dowolnego k?ta, bez wzgl?du na to, czy chodzi o zdj?cie du?ej grupy przyjació?, czy te? o autoportret pokazuj?cy ca?? sylwetk? u?ytkownika.

MV900F oferuje szereg funkcji do profesjonalnego retuszu zdj??. Nowa funkcja Beauty Palette, pozwala wybra? jedn? z dziesi?ciu opcji retuszu, aby wyg?adzi?, rozja?ni? lub zabarwi? portret bezpo?rednio z poziomu aplikacji wbudowanej w aparat.

Unikatowa funkcja Gesture Shot, wykorzystuj?ca technologi? wykrywania ruchu u?atwia robienie autoportretów pokazuj?cych ca?? sylwetk? oraz zdj?? grupowych. Dzi?ki niej u?ytkownicy mog? sterowa? aparatem na odleg?o??, wy??cznie za pomoc? gestów.  Okr??ny ruch d?oni steruje zoomem. Po przygotowaniu kadru wystarczy podnie?? i opu?ci? r?k?, ?eby zrobi? zdj?cie.

Dobre zdj?cia w ka?dych warunkach

Dzi?ki matrycy BSI CMOS o rozdzielczo?ci 16,3 megapikseli i obiektywowi o jasno?ci F2,5 aparat gwarantuje wysok? wyrazisto?? zdj?? bez odbarwiaj?cego efektu sztucznego ?wiat?a. Tryb Low Light Shot automatycznie wybiera ustawienia aparatu najlepiej dopasowane do warunków o?wietlenia. W trybie tym aparat robi trzy zdj?cia i ??czy je w jedno, tworz?c obraz pozbawiony rozmy? i szumów, które cz?sto pojawiaj? si? na fotografiach zrobionych w s?abym ?wietle.

Ponadto, aby zagwarantowa?, ?e wszystko i wszyscy zmieszcz? si? w kadrze, aparat MV900F wyposa?ono w szerokok?tny obiektyw 25 mm o jasno?ci F2,5 z 5-krotnym powi?kszeniem optycznym. Dzi?ki temu sprawdza si? on znakomicie podczas wieczornych imprez lub wakacji.

MV900F dzia?a doskonale nie tylko w s?abym ?wietle, ale równie? w pe?nym s?o?cu. Ulepszony ekran z panelem dotykowym WVGA AMOLED o przek?tnej 3,3 cala zapewnia wyrazisty obraz nawet w bardzo jasnym otoczeniu.

Pi?kne fotografie, natychmiastowe udost?pnianie

Jako nowy model z rodziny Samsung SMART FOTO, MV900F jest wyposa?ony w najnowocze?niejsze funkcje Wi-Fi, które zapewniaj? natychmiastow? ??czno?? z sieciami spo?eczno?ciowymi i innymi urz?dzeniami. Jedno dotkni?cie przycisku SMART LINK albo przejrzystego menu na ekranie dotykowym pozwala b?yskawicznie publikowa? i bezpiecznie zapisywa? zdj?cia bez u?ycia kabli na serwisach Facebook, YouTube, Picasa czy Photobucket. Mo?na je tak?e przesy?a? mailem bezpo?rednio z aparatu

Funkcje bezprzewodowe umo?liwiaj? przenoszenie zdj?? do telefonu poprzez Mobile Link, ?atwe zapisywanie ich w chmurze albo udost?pnianie znajomym za po?rednictwem sieci spo?eczno?ciowych oraz poczty e-mail.

Nowe opcje kreatywne: tworzenie, zabawa i udost?pnianie

Funkcja rejestrowania wideo o rozdzielczo?ci Full HD (1920x1080) z cz?stotliwo?ci? 30 klatek na sekund?, pozwala kr?ci? dynamiczne filmy, które warto pokaza? znajomym. ??cz?c najlepsze cechy fotografii i filmu, funkcja Motion Photo w interesuj?cy sposób o?ywia fotografowane obiekty. Osoba na zdj?ciu mo?e teraz znale?? si? w centrum uwagi, machaj?c d?oni? z t?umu lub ruchliwej ulicy, podczas gdy czas wokó? niej zatrzymuje si?.

Aparat MV900F jest dost?pny w czterech kolorach, bia?ym, czarnym, ró?owym i czerwonym.

Specyfikacja techniczna 

Matryca

16,3 megapikseli, 1/2,33" BSI CMOS

Obiektyw

F2,5, 25mm, 5-krotne powi?kszenie optyczne, obiektyw Samsung

Stabilizacja obrazu

OIS (optyczny stabilizator obrazu)

Ekran

Ekran dotykowy 3,31? WVGA AMOLED typu C

Czu?o?? ISO

Automatyczna, 100~3200

Obraz

16M, 14M, 12M, 10M, 5M, 3M, 2M, 1M

Wideo

Full HD 1080/30p (H.264)

Wyj?cie wideo

AV, HDMI 1.3

Funkcje dodatkowe

Beauty Palette, Gesture Shot, Low Light Shot, obraz w obrazie (zdj?cia, film), uj?cie dzielone, p?dzel artystyczny, HDR Plus, Motion Photo, podwójne rejestrowanie (16M), filtr fotograficzny, filtr filmowy, pokaz slajdów z muzyk?, panorama na ?ywo (2D, 3D), zdj?cie 3D, magiczna ramka, tryb Smart Auto 2.0, moja magiczna ramka

??czno?? Wi-Fi

Mobile Link, zdalny wizjer, udost?pnianie w sieciach spo?eczno?ciowych, e-mail, chmura, Auto Backup, AllShare Play, Wi-Fi Direct

Do??czone oprogramowanie PC

iLauncher

Karty pami?ci

Micro SD, SDHC, SDXC

Bateria

BP-88B

Wymiary (SxWxD)

98,5 x 59,9 x 17,2 mm

Waga

132g  (bez baterii)

* Wszystkie funkcje, cechy, specyfikacje i inne informacje o produkcie zawarte w tym dokumencie, w tym (cho? nie tylko) o jego zaletach, projekcie, cenie, komponentach, wydajno?ci, dost?pno?ci i mo?liwo?ciach, mog? ulec zmianie bez powiadomienia ani zobowi?za?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy